Algemene voorwaarden

      Aansprakelijkheid:

 • Yoga met Fem is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel en blessures ontstaan tijdens of na de yogales. 

 • Consulteer een arts voordat je met de lessen begint als je er niet zeker van bent of yoga geschikt is of indien je zwanger bent.​​

       Abonnement:

 •  Abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

 •  Je abonnement start op de door jou aangegeven ingangsdatum. 

 •  Je abonnement is doorlopend, de minimale looptijd is drie maanden. 

 • Betaling gaat per automatische incasso. Het lesgeld wordt maandelijks na de ingangsdatum van je abonnement geïncasseerd. 

 • Het lesgeld is vooraf verschuldigd. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.

 • Zorg bij afwezigheid voor een tijdige annulering van minimaal 3 uur. Dit kan via het inlogsysteem Momo.

 • Opzeggen van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren, dit kan per email: yogametfem@gmail.com. De opzegtermijn van een abonnement is 1 volle abonnementsmaand.

      Leskaarten:

 • Leskaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

 • Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen.  

 • Zorg bij afwezigheid voor een tijdige annulering van minimaal 3 uur. Dit kan via het inlogsysteem Momo.

       Lesrooster:

 • Het lesrooster is te vinden op de website en in de Momo app. Dit rooster kan desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt Yoga met Fem het recht lessen te annuleren.

 • Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en leskaarten of verlenging hiervan.

 • In de (school)vakanties is er geen les of een aangepast vakantierooster. Aankondiging is ruim van te voren.

      Overmacht: 

 • Yoga met Fem behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les of workshop te annuleren.

 • Yoga met Fem heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de les of workshop verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.

 • In geval van overmacht heeft Yoga met Fem het recht lessen en workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.